คลินิกหมอครอบครัว

(PCC : Primary Care Cluster)

“บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”