เป็นหน่วยบริการที่จัดตั้งขึ้นตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข โดยจัดให้มีทีมหมอครอบครัว ที่ประกอบด้วย ทีมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว (เป็นแพทย์ที่ผ่านการอบรมด้านการศึกษาทักษะด้านชุมชนตามมาตรฐาน) ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าหน้าที่แผนไทย โดยให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการทุกมิติได้ง่าย โดยแพทย์ประจำครอบครัว จะมีความผูกพันกับประชาชนในพื้นที่ที่ให้บริการ เข้าใจปัญหา และบริบทของพื้นที่เป็นอย่างดี
ซึ่งหลักของเวชศาสตร์ครอบครัว ทีมหมอครอบครัว มีระบบการเก็บข้อมูล ทุกลุ่มอายุ ได้แก่ หญิงตั้งครรภ์ เด็ก 0- 5 ปี 6-14 ปี 15-59 ปี และ60 ปีขึ้นไป ใช้ประกอบการดูแลสุขภาพ ที่ต่อเนื่อง ตามความเจ็บป่วยตลอดช่วงวัย ทั้งในและนอกหน่วยบริการสุขภาพ โดยมีการประสานดูแลร่วมกันกับโรงพยาบาลศูนย์เจ้าพระยาอภัยภูเบศร (รพ.แม่ข่าย) มีการเชื่อมโยงกับท้องถิ่นชุมชนให้หลอมรวมทำงานร่วมกันเป็นทีม มีการวางแผนในการดูแลสุขภาพร่วมกัน ไม่ใช่แค่การเยี่ยมบ้าน หรือ ตรวจรักษาผู้ป่วยเท่านั้น มีการให้บริการทั้งเวลาราชการและเวลาราษฎร ดังสโลแกนหมอครอบครัวที่ว่า “บริการทุกคน ทุกอย่าง ทุกที่ ทุกเวลาด้วยเทคโนโลยี”