1. บริการที่มีคุณภาพและถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพ
  2. ลดผู้ป่วยรายใหม่จากลุ่มเสี่ยง และลดอัตราการเกิดภาวะแทรกซ้อน DMcHT
  3. เพิ่มอัตราการเข้าถึงบริการและลดอัตรตายในผู้ป่วย Stroke และStemi
  4. ชะลอไตเสื่อมในกลุ่มโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
  5. เพิ่มบริการการแพทย์แผนไทย