คลินิกหมอครอบครัวศูนย์สุขภาพชุมชนเมืองศาลาไทย

มีชุมชนในเขตรับผิดชอบ ร่วมใจ หมู่ 5 เซียนซือ หมู่ 7 โปร่งอรุณ หมู่ 10 คลองวัว หมู่ 15 โคกกะจะ หมู่ 6 ท้ายวัดหลวง หมู่ 9 ถนอมจิตร หมู่ 12 ย่านธุรกิจ หมู่ 18 รวมทั้งหมด 3,196 หลังคาเรือน 2,755 ครอบครัว

ประชากรทั้งหมด 8,698 คน แบ่งเป็นเพศหญิง 4,616 คน เพศชาย 4,082 คน