- ให้การดูแลผู้บริการแบบองค์รวม ครอบคลุมทั้งด้านส่งเสริม ป้องกัน รักษา และฟื้นฟู
- พัฒนาศักยกาพเครือข่ายในการดูแลสุขภาพประชาชน
- การบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
- พัฒนาบุคลากร ให้มีสมรรถนะในงานและมีความสุขในการทำงาน