"ประชาชนมีสุขภาพดี

ภาคีเครือข่ายมีส่วนร่วมเน้นการพัฒนา

ระบบสุขภาพอย่างมีมาตรฐาน"