การเดินทาง

รถประจำทาง   สาย รอบเมือง

ติดต่อสอบถาม   เบอร์ 037-214-879