นายแพทย์ชำนาญการพิเศษเวชศาสตร์ครอบครัว อำนาจ รักงาน
ตำแหน่ง รอง ผอ.กลุ่มภารกิจด้านบริการปฐมภูมิ

นายแพทย์เชี่ยวชาญเวชกรรมสังคม
ตำแหน่ง หัวหน้างานเวชกรรมสังคม

นายแพทย์พนม สุทธิรัตน์
ตำแหน่ง แพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวประจำคลินิกหมอครอบครัว

นางสมลักษณ์ แต้ไมตรี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางมยุเรศ เถื่อนสุวรรณ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางสาวมธุรส วิจารณ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางสาวดาริกา จันทร์ดี
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
กลุ่มงานเวชกรรมสังคม

นางสาวสุพัตรา อินทรทัพ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

นางสาวกันตินันท์ พลับประสิทธิ์
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

นางสาวสุภาภรณ์ สุขสำราญ
ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

นางจิตสุภา ขำดี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชุติมา นวลจันทร์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวชญาภา เลิศมณี
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

นางสาวสุภาวดี หมายทรัพย์
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม

นางสาวฐิติพร ตั้งไพบูลย์
ตำแหน่ง ผู้ช่วยเหลือคนไข้ด้านแผนไทย

นางรัตนา กันมงคล
ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป